Missie en visie

Versie: februari 2018

Missie

Een vernieuwde samenwerking van de zelfstandige geboortezorg organisaties waardoor de geboortezorg kwalitatief beter, effectiever en doelmatiger is. We streven naar evenwichtige regionale geboortezorg, waarin de diverse zorgverleners een optimale ketenzorg bewerkstelligen waarbij de zwangere centraal staat.

Visie

De geboortezorg professionals leveren zorg aan vrouwen en hun gezin tijdens de preconceptionele fase, de zwangerschap, de geboorte en de kraamperiode. De zorg wordt geboden dichtbij het gezin zoveel mogelijk in de 1e lijn en waar nodig in de 2e lijn. De zorg is gericht op preventie en gezondheidsbevordering.  De nadruk ligt op optimale geboorte zorg voor moeder en kind, waarbij de wens van de zwangere en haar gezin centraal staat. Samen met en voor de vrouw weet de coördinerende zorgprofessional het te belopen zorgpad uit te stippelen, evenals de continuïteit van zorg tussen de  samenwerkende zorgprofessionals te bewaken. De geboorte zorg stimuleert de zelfregie van de vrouw en is daarmee van invloed op de gezondheid van de vrouw en haar gezin.  Integrale zorg betekent voor zorgprofessionals, dat naast fysieke en geestelijke aspecten ook de psychosociale en maatschappelijke aspecten in hun onderlinge samenhang worden betrokken. We maken gebruik van de meest recente evidence-based kennis. De Inhoud van de geboortezorg is binnen ons VSV leidend, organisatie van zorg en financiën zijn daarbij ondersteunend. De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg  (versie juni 2016) biedt voldoende aanknopingspunten voor verbetering en vernieuwing van de kwaliteit van zorg. De ZIG gaat over de inhoudelijke kwaliteit van de geboortezorg en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsbeleid van de zorg. Samenwerking tussen de zorgprofessionals vindt plaats aan de hand van onderlinge afspraken die zijn gemaakt op basis van gelijkwaardigheid; met respect voor elkaar en elkaars vakspecifieke deskundigheid.

Addendum: Randvoorwaarden en speerpunten 1e lijns verloskundigen